هولدینگ پارس منتخب همایش بزرگ رضایتمندی مشتری کشور با مشارکت انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان