آموزش مجازی مدرک مدرک معتبر آموزش الکترونیکی آموزش آنلاین آموزش اینترنتی
مهندسی-کامپیوتر-در-نفوذگری
اطلاعات دوره آموزشی

مهندسی کامپیوتر در نفوذگری

مهندسی کامپیوتر  یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زير گروه شاخه فناوری اطلاعات در آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس می باشد. علاقه مندان  به دوره مهندسی کامپیوتر در نفوذگری  پس از ثبت نام در دوره و شرکت در کلاسهای حضوری و آزمون پایان دوره ، تاییدیه گواهینامه فنی حرفه ای را ،از آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس دريافت نمایيد.

آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پارس با توجه به روند افزایش علاقمندی مهارت آموزی دوره آموزشی مهندسی کامپیوتر در نفوذگری را جهت کسب اطلاعات تخصصی در زمینه مهندسی کامپیوتر در نفوذگری آماده و ارائه نموده است . شرکت در دوره آموزشی مهندسی کامپیوتر در نفوذگری می تواند امکان کسب و اطلاعات جامع را به علاقمندان مهندسی کامپیوتر در نفوذگری ارائه نماید.

با رشد و پيشرفت اينترنت ، امنيت كامپيوترها يكي از بزرگترين مسائل و مشكلات تجار ،شركتها و دولتها مي باشد. آنها مي خواهند از فوائد و امكانات اينترنت در تجارت الكترونيك ، تبليغات ، توزيع و انتشار اطلاعات و ها نگران هستند و Hacker ديگر حرفه هاي مربوط به آن استفاده كنند. آما آنها از بابت حمله نفوذگران ياهمچنين تعداد زيادي از مشتريان اين سرويسها در مورد حفظ و كنترل اطلاعات شخصي مانند شماره كارتهاي اعتباري تا شماره تامين اجتماعي ،آدرس منزل و غيره نگران هستند

سرفصل ها  
 • فصل اول
 • ١ توانايي  شناخت مفاهيم اساسي Ethical Hacking
 • ١-١ آشنايي با مفهوم Security
 • ٢-١ آشنايي با مفهوم Ethical Hacking
 • ٣-١ آشنايي با مفهوم Malicious Hacker
 • ٤-١ آشنايي با مفهوم Hacker Classes
 • ٥-١ آشنايي با مفهوم Security Testing
 • فصل دوم
 • ٢ توانايي  انجام Footprinting
 • ١-٢ آشنايي با مفهوم .Footprinting
 • ٢-٢ شناسايي اصول وبررسي روشهاي جمع آوري اطلاعات
 • ٣-٢ شناسايي اصول وبررسي Locate the Network Range
 • ٤-٢ شناسايي اصول کار با ابزارهاي نفوذگري :
 • فصل سوم
 • ٣ توانايي  انجام Scanning
 • ١-٣ آشنايي با تعريف Scanning
 • ٢-٣ آشنايي با مفهوم انواع scanning
 • ٣-٣ آشنايي با مفهوم اجزاء Scanning
 • ٤-٣ شناسايي اصول روش Scanning
 • ٥-٣ شناسايي اصول وبررسي طبقه بندي Scanning
 • ٦-٣ شناسايي اصول کار با ابزارهاي نفـوذگري : XMAS Scan,Nmap
 • ٧-٣ شناسايي اصول کار با War Dialer
 • ٨-٣ شناسايي اصول کار با ابزارهاي نفوذگري :
 • ٩-٣ شناسايي اصول OS Fingerprinting
 • ١٠-٣ شناسايي اصول Active Stack fingerprinting
 • ١١-٣ شناسايي اصول کـار بـا ابزارنفـوذگري :  Tool for Active Stack
 • fingerprinting: XPROBE2
 • ١٢-٣ شناسايي اصول Passive Fingerprinting
 • ١٣-٣ شناسايي اصول Proxy Servers
 • ١٤-٣ شناسايي اصول کار با ابزارهاي نفوذگري
 • ١٥-٣ شناسايي اصول روشهاي مقابله با آن
 • فصل چهارم
 • ٤ توانايي  انجام Enumeration  (شمارش )
 • ١-٤ آشنايي با مفهوم Enumeration
 • ٢-٤ شناسايي اصول NetBios Null Sessions
 • ٣-٤ شناسايي اصول کار با ابزارهاي نفوذگري :
 • ٤-٤ شناسايي اصول  بررسي روشهاي مقابله با Null Session
 • ٥-٤ شناسايي اصول وبررسي شمارش NetBIOS
 • ٦-٤ شناسايي اصول کار با ابزارهاي نفوذگري : NBTScan
 • ٧-٤ شناســـايي اصـــول وبررســـي شـــمارش  Simple  Network
 • ٨-٤ شناسايي اصول کار با ابزارهـاي نفـوذگري : ,Solarwinds, Enum  SNScan
 • ٩-٤ شناسايي اصول روشهاي مقابله با شمارش SNMP
 • ١٠-٤ شناسايي اصول (MIB)Management Information Base
 • ١١-٤ شناسايي اصول DNS Zone Transfer ٢٠٠٠ Windows
 • ١٢-٤ شناسايي اصول k DNS Zone Transfer٢ Blocking Win
 • ١٣-٤ شناسايي اصول شمردن User Accounts
 • ١٥-٤ شناسايي اصول شمارش ومقابله با Active Directory
 • فصل پنجم
 • ٥ توانايي  انجام System Hacking
 • ١-٥ شناسايي اصول حدس زدن Administrator Password
 • ٢-٥ شناسايي اصول الگوريتم دستي بازکردن Password
 • ٣-٥ شناسايي اصول بازکردن اتوماتيک Password
 • ٤-٥ شناسايي اصول وبررسي انواع Password
 • ٥٦-٥ شناسايي اصول کار با ابزارهاي نفوذگري :(CIS)NTInfoScan
 • ٧-٥ شناسايي اصول حدس زدن اتوماتيک Password
 • ٨-٥ شناسايي اصول Password Sniffing
 • ٩-٥ شناسايي اصول کار با ابزارهاي نفوذگري : ,LOphtcrack
 • ١٠-٥ شناسايي اصول وبررسي حمله به  NetBIOS DoS
 • ١١-٥ شناسايي اصول کار با ابزارهاي نفوذگري : NBName, John the  Ripper
 • ١٢-٥ شناسايي اصول وبررسي LAN Manager Hash
 • ١٣-٥ شناسايي اصول وبررسي راههاي مقابله با بازکردن  Password
 • ١٤-٥ شناسايي اصول وبررسي Syskey Utility
 • ١٥-٥ شناسايي اصول وبررسي بازکردن Passwords ٢٠٠٠/NT
 • 5-16 شناسايي اصول کار با ابزارهاي نفوذگري :NTFSDOS
 • ١٧-٥ شناسايي اصول SMB Logon
 • ١٨-٥ شناسايي اصول کار با ابزارهاي نفوذگري : SMBRelay
 • ١٩-٥ شناسايي اصول SMBRelay Man-in-the-Middle
 • ٢٠-٥ شناسايي اصول کار با ابزارهاي نفوذگري : SMBRelay٢
 • ٢١-٥ شناسايي اصو ل روشهاي مقابله با SMBRelay
 • ٢٢-٥ شناســايي اصــول کــار بــا ابزارهــاي نفــوذگري : ,SMBGrind  SMBDie
 • ٢٣-٥ شناسايي اصول Privilege Escalation
 • ٢٤-٥ شناسايي اصول کار با ابزارهاي نفوذگري :GetAdmin, hk.exe
 • ٢٥-٥ شناسايي اصول وبررسي Keystroke Loggers
 • ٢٦-٥ اصــول شناســايي کــار بــا ابزارهــاي نفــوذگري : IKS Software
 • Keylogger, Ghost Keylogger, Hardware Key
  • Logger, Spyware Spector, eBlaster
 • ٢٧-٥ شناسايي اصول مخفي کردن فايلها
 • ٢٨-٥ شناسايي اصول ايجاد Data Stream ثانويه
 • ٢٩-٥ شناسايي اصول ايجاد و تشخيص ADS
 • ٣٠-٥ شناسايي اصول کار با ابزارهاي نفوذگري : ,Makestream, ads_cat
 • ٣١-٥ شناسايي اصول روشهاي مقابله با NTFS Streams
 • ٣٢-٥ شناسايي اصول سرقت فايلها با استفاده از Word Documents
 • فصل ششم
 • ٦ توانايي  انجام کار با Trojans و Backdoors
 • ١-٦ آشنايي با اثرات تروجان بر Business
 • ٢-٦ آشنايي با مفهوم Trojan
 • ٣-٦ آشنايي با عملکرد تروجانها
 • ٤-٦ آشنايي با انواع مختلف Trojan
 • ٥-٦ شناسايي اصول وبررسي ”Listening“  يک درگاه
 • ٦-٦ شناسايي اصول کار با تروجانهاي  مشهور:
 • ٧-٦ شناسايي اصول کار با BoSniffer
 • ٨-٦ شناسايي اصول کار با Wrappers
 • ٩-٦ شناسايي اصول کار باابزار Wordpad :Packaging Tool
 • ١٠١١-٦ شناسايي اصول کار با ICMP Tunneling
 • ١٢-٦ شناسايي اصول کار با ابزارنفوذگري Loki
 • ١٣-٦ شناسايي اصول وبررسي روشهاي مقابله با Loki
 • ١٤-٦ شناسـايي اصـول کـار بـا Covert –Reverse WWW Shell   Channels using HTTP
 • ١٥-٦ شناسايي اصول کار با ابزارهاي نفوذگري :fPort, TCP View
 • ١٦-٦ شناسايي اصول کار با Tripwire
 • ١٧-٦ شناسايي اصول کار با Process Viewer
 • فصل هفتم
 • 7 توانايي  انجام کاربا Sniffers
 • ١-٧ آشنايي با مفهوم sniffing
 • ٢-٧ آشنايي باعملکرد Sniffer
 • ٣-٧ شناسايي اصول وبررسي Passive Sniffing
 • ٤-٧ شناسايي اصول وبررسي Active Sniffing
 • ٥-٧ شناسايي اصول کار با ابزارهاي نفوذگري : EtherFlood
 • ٦-٧ شناسايي اصول حملات  Man-in-the-Midle
 • ٧-٧ شناسايي اصول حملات Spoofing and Sniffing
 • ٨-٧ شناسايي اصول روشهاي مقابله با ARP
 • ٩-٧ شناسايي اصول کار با ابزارهاي نفوذگري :
 • ١٠-٧ شناسايي اصول روشهاي مقابله با Sniffing
 • فصل هشتم
 • ٨ توانايي  انجام Denial of Service
 • ١-٨ آشنايي با مفهوم Denial of Service
 • ٢-٨ آشنايي بااهداف (DoS)Denial of Service
 • ٣-٨ آشنايي با مفهوم انواع حملات
 • ٤-٨ آشنايي باطبقه بندي حملات  DoS:
مشاهده سرفصل های کامل
گواهینامه های رایگان
 • تاییدیه ی رایگان از آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پارس
ثبت نام کنید
افزودن به سبد
دوره های آموزشی مرتبط در زیر میتوانید دوره های آموزشی مرتبط با دوره بالا را مشاهده و پیمایش کنید
درباره ما

آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس با اخذ مجوز از سازمان فنی حرفه ای برگزار کننده دوره های آموزشی متنوع در حوزه رشته های مالی و بازرگانی ، فناوری اطلاعات و هنری می باشد و در پایان دوره به دانشپذیران عزیز تاییدیه حضور معتبر اعطا میگردد .

آیتم موردنظر به سبد شما اضافه شد.x