آموزش مجازی مدرک مدرک معتبر آموزش الکترونیکی آموزش آنلاین آموزش اینترنتی
بدون تصویر
اطلاعات دوره آموزشی

مهندسی کامپیوتر در مهندسی مجدد پردازش کسب و کار

پردازش کسب و کار یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زير گروه شاخه فناوری اطلاعات در آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس می باشد. علاقه مندان  به دوره مهندسی کامپیوتر در مهندسی مجدد پردازش کسب و کار پس از ثبت نام در دوره و شرکت در کلاسهای حضوری و آزمون پایان دوره ، تاییدیه گواهینامه فنی حرفه ای را ،از آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس دريافت نمایيد.

آموزشگاه فنی و حرفه ایی آزاد پارس با توجه به روند افزایش علاقمندی به مهارت آموزی دوره آموزشی مهندسی کامپیوتر در مهندسی مجدد پردازش کسب و کار را جهت کسب اطلاعات تخصصی در زمینه دوره آموزشی مهندسی کامپیوتر در مهندسی مجدد پردازش کسب و کار با ارائه مطالب دوره آموزشی مهندسی کامپیوتر در مهندسی مجدد پردازش کسب و کار آماده و ارائه نموده است.

مهندس كامپيوتر در مهندسي مجدد پردازش كسب و كار ازعهده شناخت برخواهد آمد همچنين كسي است كه توانايي انتخاب ،سازماندهي و پياده سازي يك پروژه و افزايش رضايت مشتري با طراحي پروسسهاي هماهنگ با نيازهاي مشتري وشناخت نشانه هاي ويژه عدم كارايي پروژه بازرگاني ،دستيابي به فوائد قابل رقابت در مورد سرمايه گزاري روي فرصتهاي فناوري ابزارهاي UML براي برنامه هاي كاربردي را داشته باشد

سرفصل ها
 • فصل اول
 • توانايي شناخت business process re-engineering
 • ١-١ آشنايي با (BPR)business process re-engineering
 • ٢-١ آشنايي با نيازمنديهاي  re-engineering
 • ٣-١ آشنايي با بودن و نبودن re-engineering
 • ٤-١ آشنايي با  business process
 • ٥-١ آشنايي با اهداف  cost reduction و revenue generation
 • ٦-١ شناســـايي اصـــول اعمـــال   proven  CLAMBRE/UML
  • framework براي re-engineering
 • ٧-١ شناسايي اصول کار با تکنولوژي UML
 • ٨-١ شناسايي اصول کار با  Customers vs. stakeholders
 • ٩-١ شناسايي اصول کار با  activities و information structure
 • ١٠-١ شناسايي اصول کار با   Creative right-brain thinking
 • ١١-١ شناسايي اصول کار با  Maximizing competitive
  • advantage بوسيله radical redesign
 • ١٢-١ شناسايي اصول انجام    Business Plan کامل
 
 • فصل دوم
 • توانايي کار با اهداف CUSTOMER
 • ١-٢ شناسايي اصول کار با  مرور customer interface
 • ٢-٢ شناسـايي اصـول کـار بـا  Expanding customer roles بـا  aggregation
 • ٣-٢ شناسايي اصـول کـار بـا  Refining customer types بوسـيله  generalization
 • ٤-٢ شناسايي اصول تاسيس يک  accurate customer profile
 • ٥-٢ شناسايي اصول مستند سازي  customer values و نيازمنديها
 • ٦-٢ شناسـايي اصـول کـار بـا  Service provision vs در خـصوص  product supply
 • ٧-٢ شناسـايي اصـول ارزيـابي customer satisfaction در خـصوص Quality وflexibility وspeed و cost و service
 • ٨-٢ شناســايي اصــول طبقــه بنــدي customer relationships و بکارگيري  PRIDE checklist
 • ٩-٢ شناســـايي اصـــول اعمـــال QFD بـــراي   link  customer requirements با  supplied components
 
 • فصل سوم
 • توانايي مدلسازي BUSINESS PROCESS
 • ١-٣ شناسـايي اصـول انجـام  Pinpointing processes بـراي -re  engineering
 • ٢-٣ شناسايي اصول بررسي  core business processes
 • ٣-٣ شناسـايي اصـول انتخـاب  suitable metrics بـراي  assess  process performance
 • ٤-٣ شناسايي اصول بررسي  business process antipatterns
 • ٥-٣ شناسايي اصول  بررسي  worker roles و responsibilities بـا بکارگيري تکنيکهاي UML
 • ٦-٣ شناسايي اصول مشخص کردن anomalies در  worker roles با بکارگيري   cross reference matrices
 • ٧-٣ شناسايي اصول کار بـا  Mapping  يـک business process بـا بکارگيري  activity diagrams
 • ٨-٣ شناسايي اصول کار بـا Linking role و activity بـا بکـارگيري  swim lanes
فصل چهارم
 • توانايي آناليز BUSINESS PROCESS
 • ١-٤ شناسايي اصول کار با  جزئيات business processes
 • ٢-٤ شناسايي اصول انتخاب  appropriate UML tools
 • ٣-٤ شناسايي اصول کار با Scoping در خصوص process با UML بـا استفاده از  case diagrams
 • ٤-٤ شناسايي اصول کار با  Pinpointing key business actors
 • ٥-٤ شناسايي اصول کار با مدل  alternative workflows
 • ٦-٤ شناسـايي اصـول کـار بـا  Catching ineffective business  activities
 • ٧-٤ شناسايي اصول مرور business structure
 • ٨-٤ شناسايي اصول طراحي  organization infrastructure بوسيله  object diagrams
 • ٩-٤ شناسايي اصول کار با  Mapping information بوسـيله  class  diagrams
 • ١٠-٤ شناسايي اصول کار با  UML business object stereotypes
 • ١١-٤ شناســـايي اصـــول کـــار بـــا   Communicating  process  architecture با collaboration diagrams
 • ١٢-٤ شناسايي اصول حذف  restrictive structures
فصل پنجم
 • توانــــايي انجــــام REDESIGNING در خــــصوص BUSINESS PROCESS
 • ١-٥ شناســايي اصــول انجــام   Redefining در خــصوص -customer  process boundaries
 • ٢-٥ شناسايي اصول کار بـا تبـديل  business process بـه benefit  specific customer types
 • ٣-٥ شناســـايي اصـــول انجـــام  Integrating و capitalizing روي  technology opportunities
 • ٤-٥ شناسايي اصول کار با Personalizing در خصوص process
 • ٥-٥ شناسـايي اصـول کـار بـا Meeting و  exceeding customer  expectations
 • ٦-٥ شناسـايي اصـول ايجـاد process جديـد بوسـيله  best business  practice
 • ٧-٥ شناسايي اصول کار با Incorporating process patterns
 • ٨-٥ شناسايي اصول کار با  Resolving process anomalies
 • ٩-٥ شناســـايي اصـــول انجـــام  Leveraging بـــراي   business  guidelines از Unified Process
 • ١٠-٥ شناســايي اصــول کــار بــا Ensuring durable و reliable  information management
فصل ششم
 • ٦ توانــايي انجــام ROLLING OUT در خــصوص -RE        ENGINEERED PROCESS
 • ١-٦ شناسايي اصول کار با  Re-educating براي  workforce
 • ٢-٦ شناســايي اصــول کاربــا Linking metrics بــا  customer  satisfaction
 • ٣-٦ شناســايي اصــول کــار بــا  Supporting ongoing process  improvement
 • ٤-٦ شناسايي اصول کار با  Monitoring و measuring results
 • ٥-٦ شناسايي اصول کار با Demonstrating success
مشاهده سرفصل های کامل
گواهینامه های رایگان
 • تاییدیه ی رایگان از آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پارس
ثبت نام کنید
افزودن به سبد
دوره های آموزشی مرتبط در زیر میتوانید دوره های آموزشی مرتبط با دوره بالا را مشاهده و پیمایش کنید
درباره ما

آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس با اخذ مجوز از سازمان فنی حرفه ای برگزار کننده دوره های آموزشی متنوع در حوزه رشته های مالی و بازرگانی ، فناوری اطلاعات و هنری می باشد و در پایان دوره به دانشپذیران عزیز تاییدیه حضور معتبر اعطا میگردد .

آیتم موردنظر به سبد شما اضافه شد.x