آموزش مجازی مدرک مدرک معتبر آموزش الکترونیکی آموزش آنلاین آموزش اینترنتی
مهندسی-کامپیوتر-در-مدیریت-کیفیت-پروژه
اطلاعات دوره آموزشی

مهندسی کامپیوتر در مدیریت کیفیت پروژه

مدیریت کیفیت پروژه یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زير گروه شاخه فناوری اطلاعات در آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس می باشد. علاقه مندان  به دوره مهندسی کامپیوتر در مدیریت کیفیت پروژه پس از ثبت نام در دوره و شرکت در کلاسهای حضوری و آزمون پایان دوره ، تاییدیه گواهینامه فنی حرفه ای را ، از آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس دريافت نمایيد.

آموزشگاه فنی و حرفه ایی ازاد پارس با توجه به روند افزایش علاقمندی به مهارت آموزی دوره آموزشی مهندسی کامپیوتر در مدیریت کیفیت پروژه را جهت کسب اطلاعات تخصصی در زمینه دوره آموزشی مهندسی کامپیوتر در مدیریت کیفیت پروژه با ارائه مطالب دوره آموزشی مهندسی کامپیوتر در مدیریت کیفیت پروژه آماده و ارائه نموده است.

مهندس كامپيوتر در مديريت كيفيت پروژه يك كارشناس ارشد كامپيوتر است كه علاوه بر رهبري و مديريت پروژه هاي كامپيوتري در مراكز و شركتها و سازمانهاو مشابه آن در خصوص كامپيوتروIKT ،ICT ،IT مشابه آن با توجه به آموخته هاي خود ميتواند مديريت كيفيت پروژه هاي مربوطه را نيز انجام دهد. همچنين مشابه آن با توجه به آموخته هاي خود ميتواند مديريت كيفيت پروژه هاي مربوطه را نيز انجام دهد. همچنين مديريت كيفيت پروژه كسي است كه از عهده شناخت مفاهيم اوليه و اساسي، كار با استانداردهاي عمومي مديريت پروژه بستن پروژه برآيد.

سرفصل ها
 • فصل اول
 • توانايي شناخت مفاهيم اوليه و اساسي
 • ١-١ آشنايي با مفاهيم  Personal vs. formal quality
 • ٢-١ شناسايي اصول بررسي  Industry standard
 • فصل دوم
 • ٢ توانايي  کار با استانداردهاي عمومي مديريت پروژه
 • ١-٢ شناسايي اصول  کار با  PMI و PMBOK
 • ٢-٢ شناسايي اصول  کار با  BSI, APM ,®PRINCE٢ و ENAA
 • فصل سوم
 • ٣ توانايي  کار با quality approach عمومي
 • ١-٣ شناسايي اصول  کار با  People, process و product
 • ٢-٣ شناسايي اصول کار با  Quality management maturity  grid
 • فصل چهارم
 • ٤ توانايي کا ر با  Positioning يک  project براي موفقيت
 • ١-٤ شناسايي اصول  مشخص کردن  organizational policy
 • ٢-٤ شناسايي اصول کار با  Establishing metrics و checklists
 • ٣-٤ شناسايي اصول  انجام  Conducting براي  quality planning  meeting
 • ٤-٤ شناسـايي اصـول کـار بـا  Communicating بـراي  project  stakeholders
 • فصل پنجم
 • ٥ توانايي انجام  Focusing روي customer satisfaction
 • ١-٥ شناســايي اصــول کــار بــا  Categorizing و identifying  customers
 • ٢-٥ شناسـايي اصـول انجـام   Balancing بـراي requirements  priorities
 • ٣-٥ شناسـايي اصـول بررسـي  expectations, needs وخواسـته هـاي مديريت
 • ٤-٥ شناسايي اصول  رده بندي  key quality metrics
 • فصل ششم
 • ٦ توانــايي انجــام   Capturing  project  scope و   requirements
 • ١-٦ آشنايي با تعريف  scope statement
 • -٦ شناســـايي اصـــول انجـــام    Capturing  objectives و  deliverables
 • ٣-٦ شناســـايي اصـــول  انجـــام   Eliciting و   validating  requirements
 • فصل هفتم
 • ٧ توانــايي انجــام  Adhering بــراي  standards و  regulations
 • ١-٧ شناسايي اصول  کار با  ISO
 • ٢-٧ شناسايي اصول  کار با  SEI CMMI
 • ٣-٧ شناسايي اصول  کار با  ITIL
 • ٤-٧ شناسايي اصول کار با  SWEBOK
 • ٥-٧ شناسايي اصول کار با  Quality awards
 • ٦-٧ شناسايي اصول  کار با  Health و safety
 • ٧-٧ شناسايي اصول  کار با  Privacy
 • ٨-٧ شناسايي اصول کار با  Professional responsibility
 • فصل هشتم
 • ٨ توانايي اعمال  practical tools و techniques
 • ١-٨ شناسايي اصول آناليز کردن  costs و benefits
 • ٢-٨ شناسايي اصول انجام  Benchmarking براي  identify improvements
 • ٣-٨ شناسايي اصول طراحي  Flowcharting systems و processes
 • ٤-٨ شناسايي اصول کار با  Testing potential solutions systematically
 • فصل نهم
 • ٩ توانايي   طراحي براي  internal وexternal factors
 • ١-٩ شناسايي اصول  کار با  -Avoiding under و over-design
 • ٢-٩ شناسايي اصول توسعه  quality براي  external processes
 • ٣-٩ شناسايي اصول  انجام  Reviewing contractor's quality  program
 • ٤-٩ شناسايي اصول انجام  Influencing در خصوص third-party  suppliers
 • فصل دهم
 • ١٠ توانــايي انجــام  Balancing quality و  project         constraints
 • ١-١٠ شناسايي اصول محاسبه  cost براي  quality
 • ٢-١٠ شناسايي اصول انجام  Avoiding cost و schedule sacrifices
 • ٣-١٠ شناسايي اصول مشخص کردن  quality tolerance levels
 • ٤-١٠ شناسايي اصول  بررسي  Distinguishing بين quality و grade
 • فصل یازدهم
 • ١١ توانــايي انجــام  Finalizing در خــصوص  quality  management plan
 • ١-١١ شناسايي اصـول انجـام  Formalizingبـراي  project quality  policy
 • ٢-١١ شناسايي اصول تعريف  organizational structures
 • ٣-١١ شناســـايي اصـــول  بررســـي جزئيـــات   project  quality  responsibilities
 • ٤-١١ شناسايي اصول  انجام  Providing input براي  overall plan
 • فصل دوازدهم
 • ١٢ توانـــايي  انجـــام   Establishing  processes و   procedures
 • ١-١٢ شناسايي اصول انجام  Scheduling reviews و audits
 • ٢-١٢ شناسايي اصول انجام  Tracking و forecasting results
 • ٣-١٢ شناســـايي اصـــول انجـــام   Correcting  unsatisfactory  deviations
 • فصل سیزدهم
 • ١٣ توانـــايي  کـــار بـــا   QUALITY  FUNCTION  DEPLOYMENT (QFD)
 • ١-١٣ شناســـايي اصـــول انجـــام   Translating  needs  بـــه  specifications
 • ٢-١٣ شناسـايي اصـول کـار بـا  Spoken و unspoken customer  needs
 • ٣-١٣ شناسـايي اصـول کـار بـا  Normal, expected و exciting  requirements
 • فصل چهاردهم
 • ١٤ توانايي  کار با Enhancing project formulation
 • ١-١٤ شناســايي اصــول  کــار بــا  Validating در خــصوص work  breakdown structure (WBS)
 • ٢-١٤ شناســـايي اصـــول انجـــام   Prioritizing و   mapping  requirements against
 • فصل پانزدهم
 • ١٥ توانايي پياده سازي QUALITY ASSURANCE
 • ١-١٥ شناسايي اصول  کار با  Evaluating وauditing quality
 • ٢-١٥ شناسـايي اصـول کـار بـا  Measuring progress against و طراحي
 • ٣-١٥ شناسايي اصول  کار با  Conducting quality audits
 • فصل شانزدهم
 • ١٦ توانــــايي  انجــــام    Tracking و   forecasting   performance
 • ١-١٦ شناسايي اصول انجام  Anticipating potential deviations
 • ٢-١٦ شناسايي اصول انجام   Developing mitigation strategies
 • فصل هفدهم
 • ١٧ توانايي اعمال QUALITY CONTROL
 • ١-١٧ شناسايي اصول انتخاب  right tools و techniques
 • ٢-١٧ شناسايي اصول کار با  Inspection
 • ٣-١٧ شناسايي اصول کار با  Statistical sampling
 • ٤-١٧ شناسايي اصول کار با  Checklist و checksheet
 • ٥-١٧ شناسايي اصول کار با  Control chart
 • ٦-١٧ شناسايي اصول کار با  Pareto diagram
 • ٧-١٧ شناسايي اصول کار با  Ishikawa diagram
 • ٨-١٧ شناسايي اصول کار با  Flowchart
 • ٩-١٧ شناسايي اصول کار با  Scatter plot
 • ١٠-١٧ شناسايي اصول کار با Run chart
 
مشاهده سرفصل های کامل
گواهینامه های رایگان
 • تاییدیه ی رایگان از آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پارس
ثبت نام کنید
افزودن به سبد
دوره های آموزشی مرتبط در زیر میتوانید دوره های آموزشی مرتبط با دوره بالا را مشاهده و پیمایش کنید
درباره ما

آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس با اخذ مجوز از سازمان فنی حرفه ای برگزار کننده دوره های آموزشی متنوع در حوزه رشته های مالی و بازرگانی ، فناوری اطلاعات و هنری می باشد و در پایان دوره به دانشپذیران عزیز تاییدیه حضور معتبر اعطا میگردد .

آیتم موردنظر به سبد شما اضافه شد.x