آموزش مجازی مدرک مدرک معتبر آموزش الکترونیکی آموزش آنلاین آموزش اینترنتی
اطلاعات دوره آموزشی

مهندسی کامپیوتر در مدیریت دانش

مدیریت دانش یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زير گروه شاخه فناوری اطلاعات در آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس می باشد. علاقه مندان  به دوره مهندسی کامپیوتر در مدیریت دانش  پس از ثبت نام در دوره و شرکت در کلاسهای حضوری و آزمون پایان دوره ، تاییدیه گواهینامه فنی حرفه ای را ،از آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس دريافت نمایيد.

آموزشگاه فنی و حرفه ایی آزاد پارس با توجه به روند افزایش علاقمندی به مهارت آموزی دوره آموزشی مهندسی کامپیوتر در مدیریت دانش را جهت کسب اطلاعات تخصصی در زمینه دوره آموزشی مهندسی کامپیوتر در مدیریت دانش با ارائه مطالب دوره آموزشی مهندسی کامپیوتر در مدیریت دانش آماده و ارائه نموده است.

با توجه به رشد روز افزون علم ، آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس  با هدف بالا بردن سطح علمی و کمک به تحقق این امر دوره آموزشی را طراحی و در دسترس علاقمندان قرار داده است . در این خصوص و با توجه به اهمیت آموزشی ، مهندسی کامپیوتر در مدیریت دانش به صورت عمومی برگزار می گردد .

مهندس كامپيوتر در مديريت دانش كسي است كه با استفاده از فناوريهاي مديريت دانش بتواند به شركتها در عرصه رقابت با ديگران كمك نمايد . همچنين كسي است كه بتواند دانش روز را با ساختار IT تركيب و يكسان نمايد. نحوه ساختن تيمهاي كاري و تمرينات ضروري در تيم و آموزش اعضاء تيم را جهت انجام يك پروژه در حد عالي را ارائه دهد.

سرفصل ها
 • فصل اول
 • توانايي شناخت Knowledge Management
 • ١-١ آشنايي با مفاهيم اصلي و اساسي  Knowledge Management
 • ٢-١ آشنايي با Three pillars براي Knowledge Management
 • ٣-١ آشنايي با اهداف  knowledge management
 • ٤-١ آشـــــنايي بـــــا perspectives در مـــــورد     Knowledge  management
 • ٥-١ آشنايي با مفاهيم  Knowledge
 • ٦-١ شناسايي اصول کار با  Business Environment
 • ٧-١ شناسايي اصول کار با  KM  و e-Business Space
 • ٨-١ آشنايي با موارد مهم  Knowledge Management
 • ٩-١ شناسايي اصول کار بـا ارزيـابي  - Knowledge Management  Methods
 • ١٠-١ شناسايي اصول کار بـا ارزيـابي  - Knowledge Management  Thrust
 • ١١-١ شناسايي اصول کار بـا ارزيـابي  - Knowledge Management  Focus
 • ١٢-١ شناسايي اصول کاربا  KM Technology Scene
 • ١٣-١ شناسايي اصول کاربا  Management Challenges
 • ١٤-١ شناسايي اصول کاربا Critical Success Factors
 • فصل دوم
 • توانايي کار با Knowledge و Learning
 • ١-٢ آشنايي با تعريف  Knowledge
 • ٢-٢ آشنايي با تعريف  Learning
 • ٣-٢ شناسايي اصول کار با  KM و Learning  درسازمان
 • ٤-٢ شناسايي اصول کار با  Knowledge Hierarchy
 • ٥-٢ شناسـايي اصـول کـار بـا Knowledge  در خـصوص  Strategic  Resource
 • ٦-٢ شناســـايي اصـــول کـــار بـــا Realities در    Knowledge  Management
 • ٧-٢ شناسايي اصول کار با انواع   Organizational Knowledge
 • ٨-٢ شناسايي اصول کار با انواع Knowledge Acquired
 • ٩-٢ شناسايي اصول کار با Knowledge Transfer Modes
 • ١٠-٢ شناسايي اصول کار با  KM و Individual Learning
 • ١١-٢ شناسايي اصول کار با خصيصه هاي بهينه Learners
 • ١٢-٢ شناسايي اصول کار با انواع  Learning Delivery
 • ١٣-٢ شناسايي اصول کار با انواع خصيصه هاي E Learning
 • ١٤-٢ شناسايي اصول کار با موارد الزامي  E Learning
 • ١٥-٢ شناسايي اصول کار با استراتژي هاي مهم  E Learning
 • ١٦-٢ شناسايي اصول کار با تاثيرات E Learning
 • فصل سوم
 • ٣ توانـــايي کـــار بـــا Organizational  Learning  و      Learning Organizations
 • ١-٣ آشنايي با تعريف  Organizational Learning
 • ٢-٣ آشنايي با انواع  Organizational Learning
 • ٣-٣ شناسايي اصول کار با سطوح  Organizational Learning
 • ٤-٣ شناسايي اصـول کـار بـا Motivation بـراي   Organizational  Learning
 • ٥-٣ آشنايي با   Learning Organization
 • ٦-٣ شناسايي اصول کار با  Learning Organizations
 • ٧-٣ شناسايي اصول کار با Activity Profile در خصوص   Learning  Organizations
 • ٨-٣ شناسايي اصول کار با خصيصه هاي  Learning Organization
 • ٩-٣ شناســايي اصــول کــار بــا پــنج ديــسيپلين بــراي  Learning  Organizations
 • ١٠-٣ شناسايي اصول کار با استراتژي Learning
 • ١١-٣ شناســايي اصــول کــار بــا  Sorting out Domains  و  Relationships
 • ١٢-٣ شناسايي اصول کار با ارتباط IT و IM و KM
 • -٣ شناسايي اصول کار با  Knowledge Sharing
 • ١٤-٣ شناسايي اصول کار با People و Places و Things
 • ١٥-٣ شناسايي اصول کار با دلايل   Knowledge Sharing
 • ١٦-٣ شناسايي اصول کار با انواع  Knowledge shared
 • ١٧-٣ شناسايي اصول کار با  Capturing و sharing knowledge
 • ١٨-٣ شناسايي اصول کار با مفهوم  People don’t share
 • ١٩-٣ شناسايي اصول کار با مفهوم People share
 • ٢٠-٣ شناسايي اصول کار با چگونگي  share knowledge
 • ٢١-٣ شناسايي اصول کار با مثالي در خصوص  Private Sector
 • ٢٢-٣ شناسايي اصول کار با مثالي در خصوص  Public Sector
 • ٢٣-٣ شناسايي اصول کار با  توصيه هايي براي  sharing knowledge
 • ٢٤-٣ شناسايي اصول کار با  Pitfalls براي Avoid
 • ٢٥-٣ شناسايي اصول کار با  چالشها
 • فصل چهارم
 • ٤ توانايي  کار با     Organizational Culture, Change
 • ١-٤ شناسايي اصول کار با  Knowledge Flows و Networks
 • ٢-٤ شناسايي اصول انجام   Social Network Analysis
 • ٣-٤ شناسايي اصول کار با  نياز براي  Analysis
 • ٤-٤ شناسايي اصول کار با  SNA Applications
 • ٥-٤ شناسايي اصول کار با  ContactMap -Exhibit
 • ٦-٤ شناسايي اصول کار با  Organization Culture
 • ٧-٤ شناسايي اصول کار با  Imbibing Culture
 • ٨-٤ شناسايي اصول کار با  Typologies براي Culture
 • ٩-٤ شناسايي اصول کار با خصيصه هاي  Organization Culture
 • ١٠-٤ شناســايي اصــول کــار بــا چگــونگي پــذيرش   Knowledge  Management
 • ١١-٤ شناسايي اصول کار با  Shaping Organization Culture
 • ١٢-٤ شناسايي اصول کار با  Managing Change
 • ١٣-٤ شناسايي اصول کار با سطوح کارايي سازمان
 • ١٤-٤ شناسايي اصول کار با نيازمنـدي بـراي   Change Management  Approach
 • ١٥-٤ شناسايي اصول کار با  Knowledge Workers و Roles
 • ١٦-٤ شناسايي اصول کار با  Communities براي Practice
 • ١٧-٤ شناسايي اصول کار با  خصيصه هاي  Communities
 • ١٨-٤ شناسايي اصول کار با  CoP Facilitators
 • ١٩-٤ شناسايي اصول کار با  اهداف استراتژي  Communities
 • ٢٠-٤ شناسايي اصول ساختن   CoP
 • ٢١-٤ شناسايي اصول کار با فاز I وII براي CoP
 • ٢٢-٤ شناسايي اصول کار با اجزاي  CoP
 • ٢٣-٤ شناسايي اصول کار با فوايد communities
 • ٢٤-٤ شناسايي اصول کار با  Story Telling
 • ٢٥-٤ شناسايي اصول کار با  شش گام در  Story Telling
 • ٢٦-٤ شناسايي اصول کار با  خصيصه هاي Stories
 • فصل پنجم
 • ٥ توانايي کار با توانا کردن تکنولوژي
 • ١-٥ آشنايي با توصيه هايي در خصوص  Knowledge workers
 • ٢-٥ شناسايي اصول کار با Mapping KM Technology  براي  Transfer Modes
 • ٣-٥ شناسايي اصول کار با  موارد  Technology
 • ٤-٥ شناسايي اصول کار با  لايه هاي  KM Platform
 • ٥-٥ شناسايي اصول کار با تکنولوژي هاي پذيرفته شده براي  KM
 • ٦-٥ شناسايي اصول کار با  Communications Module
 • ٧-٥ شناسايي اصول کار با  Intranet
 • ٨-٥ شناسايي اصول کار با تفاوت بين Intranet Internet و Extranet
 • ٩-٥ شناسايي اصول کار با  Intranet Business
 • ١٠-٥ شناسايي اصول کار با  Intranet Technology
 • ١١-٥ شناسايي اصول کار با اجزاي  Intranet
 • ١٢-٥ شناسايي اصول کار با فوايد  Intranet
 • ١٣-٥ شناسايي اصول کار با  Applications و فوايد
 • ١٤-٥ شناسايي اصول کار با ازرش فوايد  Analysis Exhibit
 • ١٥-٥ شناسايي اصول کار با چالشها و فرصتهاي  Corporate Intranet
 • ١٦-٥ شناسايي اصول کار با گروههاي اجتماعي  Teams و Experts
 • ١٧-٥ شناسايي اصول کار با  Expertise Location
 • ١٨-٥ شناسايي اصـول کـار بـا Guidelines بـراي توسـعه يـک  Expert  Location System
 • ١٩-٥ شناسايي اصول کار با  Portals
 • ٢٠-٥ شناسايي اصول کار با توصيه هاي تکنولوژي براي  Portals
 • ٢١-٥ شناسايي اصول کار با فوايد  Portals
 • ٢٢-٥ شناسـايي اصـول کـار بـا Relating Portals  و  Document  Management
 • ٢٣-٥ شناسايي اصول کار با  Portals و e-Business Space
 • ٢٤-٥ شناسايي اصول کار با  Enterprise Knowledge Portals
 • ٢٦-٥ شناسايي اصول کار با  Content Management
 • ٢٧-٥ شناسايي اصول کار با  Architecture براي  CMS
 • ٢٨-٥ شناسايي اصول کار با  Real Time Collaboration
 • ٢٩-٥ شناسايي اصـول کـار بـا  Groupware Workflow و Document  Management
 • ٣٠-٥ شناسايي اصول کار با Asynchronous Groupware
 • ٣١-٥ شناسايي اصول کار با  Synchronous يا Real-time Groupware
 • ٣٢-٥ شناسايي اصول کار با  Document Management و Imaging
 • ٣٣-٥ شناسايي اصول کار با ديگر تکنولوژيهاي پشتيباني
 • ٣٤-٥ شناسايي اصول کار با چالشهاي تکنولوژي
 • ٣٥-٥ شناسايي اصول کار با فازهاي توسعه  KM
 • ٣٦-٥ شناسايي اصول کار با KM companies ١٠٠ Top
 • فصل ششم
 • ٦ توانـــايي کـــار Knowledge  Management  Frameworks و Processes
 • ١-٦ آشنايي با تعريف  Knowledge management Framework
 • ٢-٦ شناسايي اصول کار با توصيه  KM Framework
 • ٣-٦ شناسايي اصول کار با  knowledge framework
 • ٤-٦ شناسايي اصول کار با  Popular Frameworks
 • ٥-٦ شناسايي اصول انتخاب يک  KM Framework
 • ٦-٦ شناسايي اصول کار با  Knowledge Processes
 • ٧-٦ شناسايي اصول کار با حالتهاي Knowledge Generation
 • ٨-٦ شناسايي اصول انجام  Knowledge Creation
 • ٩-٦ شناسايي اصول کار بـا  IT Application بـراي  Knowledge  Creation
 • ١٠-٦ شناسايي اصول کار با  Retrieval /Knowledge Storage
 • ١١-٦ شناســايي اصــول کــار بــا فرمهــاي  / Knowledge Storage  Retrieval
 • ١٢-٦ شناسايي اصول کار با  Knowledge Repositories
 • ١٣-٦ شناسايي اصول کار با  Corporate Knowledge Repository
 • ١٤-٦ شناسايي اصول کار بـا  IT Applications بـراي Knowledge  Storage / Retrieval
 • ١٥-٦ شناسايي اصول کار با  Knowledge Transfer
 • ١٦-٦ شناسايي اصول کار با پنج المنت  Knowledge Transfer
 • ١٧-٦ شناسايي اصول کار با  Informal و Formal Channels
 
مشاهده سرفصل های کامل
گواهینامه های رایگان
 • تاییدیه ی رایگان از آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پارس
ثبت نام کنید
افزودن به سبد
دوره های آموزشی مرتبط در زیر میتوانید دوره های آموزشی مرتبط با دوره بالا را مشاهده و پیمایش کنید
درباره ما

آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس با اخذ مجوز از سازمان فنی حرفه ای برگزار کننده دوره های آموزشی متنوع در حوزه رشته های مالی و بازرگانی ، فناوری اطلاعات و هنری می باشد و در پایان دوره به دانشپذیران عزیز تاییدیه حضور معتبر اعطا میگردد .

آیتم موردنظر به سبد شما اضافه شد.x