آموزش مجازی مدرک مدرک معتبر آموزش الکترونیکی آموزش آنلاین آموزش اینترنتی
دوره آدو-دات-نت با مدرک فنی حرفه ای
اطلاعات دوره آموزشی

مهندسی توسعه دهنده ADO.NET با SQL Server

توسعه دهنده ADO.NET با SQL Server یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زير گروه شاخه فناوری اطلاعات در آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس می باشد. علاقه مندان  به دوره مهندسی توسعه دهنده ADO.NET با SQL Serverپس از ثبت نام در دوره و شرکت در کلاسهای حضوری و آزمون پایان دوره ، تاییدیه گواهینامه فنی حرفه ای را ، از آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس دريافت نمایيد.

آموزشگاه فنی و حرفه ایی آزاد پارس با توجه به روند افزایش علاقمندی به مهارت آموزی دوره آموزشی مهندسی توسعه دهنده ADO.NET با SQL Server را جهت کسب اطلاعات تخصصی در زمینه دوره آموزشی مهندسی توسعه دهنده ADO.NET با SQL Server با ارائه مطالب دوره آموزشی مهندسی توسعه دهنده ADO.NET با SQL Server آماده و ارائه نموده است.

با توجه به رشد روز افزون علم ، آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس با هدف بالا بردن سطح علمی و کمک به تحقق این امر دوره آموزشی را طراحی و در دسترس علاقمندان قرار داده است . در این خصوص و با توجه به اهمیت آموزشی ، مهندسی توسعه دهنده ADO.NET با SQL Server به صورت عمومی برگزار می گردد .

سرفصل ها
 • فصل اول
 • توانايي شناخت مفاهيم اوليه و اساسي DBMS
 • ١-١ آشنايي با DBMS technology
 • ٢-١ آشنايي با Key concepts و terminology
 • ٣-١ آشنايي با چگونگي accessed و stored &organized داده ها
 • ٤-١ آشنايي با اهميت business rules
 • ٥-١ شناسايي اصول چگونگي بکارگيري database: production و decision-support
 • ٦-١ شناسايي اصول کار با database development  process
 • ٧-١ آشنايي با Three-level information architecture
 • ٨-١ شناسايي اصول کار با External schema:user's view براي  data
 • ٩-١ شناسايي اصول کار با Conceptual schema:logical  data model
 • ١٠-١ شناسايي اصول کار با Internal schema:physical  data structures
 • ١١-١ شناسايي اصول کار با DB server/user toolkit  architecture
 • ١٢-١ شناسايي اصول کار با Query languages
 • ١٣-١ شناسايي اصول کار با Report writers
 • ١٤-١ شناسايي اصول کار با Query و application  development tools
 • ١٥-١ شناسايي اصول کار با Data-modeling CASE tools
 • فصل دوم
 • ٢توانايي کار با RELATIONAL DBMS
 • ١-٢ آشنايي با Relational technology
 • ٢-٢ شناسايي اصول کار با structure يک relational  database
 • ٣-٢ شناسايي اصول کار با Tables, attributes و  relationships
 • ٤-٢ شناسايي اصول کار با Primary و foreign keys
 • ٥-٢ شناسايي اصول کار با Relational integrity  constraints
 • ٦-٢ شناسايي اصول کار با Semantic integrity, existence
 • ٧-٢ شناسايي اصول کار با Manipulating data:selection,
 • ٨-٢ شناسايي اصول کار با Components يک  relational  DBMS
 • ٩-٢ شناسايي اصول کار با integrated, active data dictionary
 • ١٠-٢ شناسايي اصول کار با query optimizer
 • ١١-٢ شناسايي اصول کار با يک engine براي پشتيباني transactions, concurrency و recovery
 • ١٢-٢ شناسايي اصول کار با Front-end tools براي easy  user access
 • فصل سوم
 • ٣توانايي طراحي RELATIONAL DATABASES
 • ١-٣ شناسايي اصول انجام step-by-step approach و  techniques
 • ٢-٣ شناسايي اصول توسعه logical data model
 • ٣-٣ شناسايي اصول انجام Mapping براي data model دررابطه با relational model
 • ٤-٣ شناسايي اصول انجام Specifying integrity  constraints
 • ٥-٣ شناسايي اصول توسعه conceptual schema
 • ٦-٣ شناسايي اصول Defining data در data dictionary
 • ٧-٣ شناسايي اصول کار با Entity-relationship modeling
 • ٨-٣ شناسايي اصول کار با Capturing entities, attributes  & identifiers
 • ٩-٣ آشنايي با relationships:one-to-one, one-to-many, many-to-many
 • ١٠-٣ شناسايي اصول کار با Optional و mandatory  relationships
 • ١١-٣ آشنايي با Guidelines براي well-formed E-R  diagram
 • ١٢-٣ شناسايي اصول کار با Resolving many-to-many  relationships براي  implementation  دريک RDB
 • ١٣-٣ شناسايي اصول کار با CASE tool
 • ١٤-٣ شناسايي اصول کار با Database design و  documentation
 • ١٥-٣ شناسايي اصول کار با Generating SQL براي ساخت  database
 • ١٦-٣ شناسايي اصول انجام Reverse engineering براي  capture design براي database موجود
 • ١٧-٣ شناسايي اصول انجام Normalizing data براي  design  tables
 • ١٨-٣ شناسايي اصول کار با Why/why not normalize
 • ١٩-٣ شناسايي اصول انجام Avoiding update anomalies
 • ٢٠-٣ شناسايي اصول کار با Identifying functional  dependencies
 • ٢١-٣ شناسايي اصول Applying rules براي normalization
 • ٢٢-٣ شناسايي اصول طراحي Physical database
 • ٢٣-٣ شناسايي اصول کار با Grouping و assigning tables
 • براي disk files براي performance  و maintenance
 • ٢٤-٣ شناسايي اصول کار با Fragmenting large tables
 • ٢٥-٣ شناسايي اصول کار با Planned denormalization
 • ٢٦-٣ شناسايي اصول کار با Indexing براي performance براي integrity
 • فصل چهارم
 • ٤توانايي ACCESSING يک RELATIONAL DATABASE
 • ١-٤ آشنايي با موارد اوليه و اساسي SQL
 • ٢-٤ آشنايي با يک dynamic و evolving language
 • ٣-٤ آشنايي با استانداردهاي ANSI و ISO
 • ٤-٤ شناسايي اصول ساخت يک relational database
 • ٥-٤ شناسايي اصول انجام Defining يک database وobjects:tables, keys, views   و indexes
 • ٦-٤ شناسايي اصول انجام Declaring integrity constraints
 • ٧-٤ شناسايي اصول کار با Altering structures و  constraints
 • ٨-٤ شناسايي اصول کار با Manipulating و controlling يک database
 • ٩-٤ شناسايي اصول کار با Querying database براي  retrieve exactly يک desired information
 • ١٠-٤ شناسايي اصول انجام maintaining -Updating data   database integrity
 • ١١-٤ شناسايي اصول انجام Controlling access براي data براي security
 • ١٢-٤ شناسايي اصول Creating وبکارگيري view
 • ١٣-٤ شناسايي اصول Defining views براي simplicity  و  security
 • ١٤-٤ شناسايي اصول کار با Customizing windows درمورد database
 • ١٥-٤ شناسايي اصول کار با Querying و updating  بوسيله  view
 • فصل پنجم
 • ٥توانايي کار با DATABASE DIRECTIONS
 • ١-٥ آشنايي با Extended capabilities براي RDBMS
 • ٢-٥ شناسايي اصول کار با Encapsulating function و  data
 • ٣-٥ شناسايي اصول کار با User-defined datatypes و  methods
 • ٤-٥ شناسايي اصول کار با Enforcing business rules براي  data integrityشناسايي اصول کار با  Defining declarative
 • constraints 5-5 ٦-٥ شناسايي اصول کار با  Server-side programming در Java يا يک procedural language
 • فصل ششم
 • ٦توانايي کار با TRENDS
 • ١-٦ شناسايي اصول کار با Modeling در analysis  و  design
 • ٢-٦ شناسايي اصول کار با Focusing روي business rules
 • ٣-٦ شناسايي اصول Creating يک intelligent server
 • ٤-٦ شناسايي اصول بکارگيري stored procedures و  triggers
     
مشاهده سرفصل های کامل
گواهینامه های رایگان
 • تاییدیه ی رایگان از آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پارس
ثبت نام کنید
افزودن به سبد
دوره های آموزشی مرتبط در زیر میتوانید دوره های آموزشی مرتبط با دوره بالا را مشاهده و پیمایش کنید
درباره ما

آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس با اخذ مجوز از سازمان فنی حرفه ای برگزار کننده دوره های آموزشی متنوع در حوزه رشته های مالی و بازرگانی ، فناوری اطلاعات و هنری می باشد و در پایان دوره به دانشپذیران عزیز تاییدیه حضور معتبر اعطا میگردد .

آیتم موردنظر به سبد شما اضافه شد.x