آموزش مجازی مدرک مدرک معتبر آموزش الکترونیکی آموزش آنلاین آموزش اینترنتی
اجرای-موارد-امنیتی-در-کسب-و-کار-الکترونیکی-مقدماتی
اطلاعات دوره آموزشی

مهندس کامپيوتر در امنيت کسب و کار الکترونيکي

کسب و کار الکترونیکی یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زير گروه شاخه فناوری اطلاعات در آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس می باشد. علاقه مندان  به دوره اجرای موارد امنیتی در کسب و کار الکترونیکی مقدماتی پس از ثبت نام در دوره و شرکت در کلاسهای حضوری و آزمون پایان دوره ، تاییدیه گواهینامه فنی حرفه ای را ،از آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس دريافت نمایيد.

آموزشگاه فنی و حرفه ایی آزاد پارس با توجه به روند افزایش علاقمندی به مهارت آموزی دوره آموزشی را جهت کسب اطلاعات تخصصی در زمینه اجرای موارد امنیتی در کسب و کار الکترونیکی مقدماتی با ارائه مطالب اجرای موارد امنیتی در کسب و کار الکترونیکی مقدماتی آماده و ارائه نموده است .

شرکت در دوره آموزش اجرای موارد امنیتی در کسب و کار الکترونیکی مقدماتی می تواند امکان کسب اطلاعات جامعی در خصوص اجرای موارد امنیتی در کسب و کار الکترونیکی مقدماتی را به علاقمندان ارائه نماید.

سرفصل ها  
 • فصل اول
 • ١ توانــايي بررســي و شــناخت Information Security    درمهندسي نرم افزار
 • ١-١ آشنايي با مفاهيم اوليه و اساسي information security
 • ٢-١ آشــنايي بــا بررســي computer  security وزيــر سيــستم آن  information security
 • ٣-١ آشنايي با موارد کليدي و مشکلات information security
 • ٤-١ شناســايي اصــول بررســي  security  systems و نقــش آن در development life cycle در مهندسي نرم افزار
 • ٥-١ شناسايي اصول بررسـي مـوارد پيـشرفته و حرفـه اي  information security درساختار سازمان
 • فصل دوم
 • ٢ توانايي کار با نيازمندي هاي   Security
 • ١-٢ شناسايي اصول تنظيم نيازمنديهاي business براي  information  security
 • ٢-٢ شناسايي اصول برنامه ريزي و طرح موفق information security
 • براي پاسخ به مدير عمومي و مدير کامپيوتر و IT
 • ٣-٢ شناسـايي اصـول بررسـي threats posed بـراي  information  security
 • ٤-٢ شناسايي اصول بررسي تفاوت بين تهديـد information systems و حمله به information systems
 • فصل سوم
 • ٣ توانايي کار با Legal و Ethical و Professional Issues در Information Security
 • ١-٣ شناسايي اصول بررسي تفاوت بين laws و ethics
 • ٢-٣ شناســايي اصــول بررســي و کــار بــا  national laws کــه بــراي  information security
 • ٣-٣ شناسايي اصول کار با role هاي يک فرهنگ بـراي   information  security
 • فصل چهارم
 • ٤ توانايي مديريت مخاطرات
 • ١-٤ شناســايي اصــول کــار بــا risk management و role هــا در  SecSDLC
 • ٢-٤ شناسايي اصول کاربا risk و شناسايي آن
 • ٣-٤ شناسايي اصول ارزيابي risk در احتمال رويداد و گيـر انـداختن در يـک سازمان
 • ٤-٤ شناسايي اصول اعمال  ديدگاه سـخت در شناسـايي  documenting risk و assessment
 • فصل پنجم
 • ٥ توانايي کار با Assessing وControlling Risk  در  Risk     Management
 • ١-٥ شناسايي اصول تشخيص چگونگي risk control براي نياز سازمان
 • ٢-٥ شناسايي اصول کار با گزينه هاي اسـتراتژي risk mitigation بـراي  controlling risks
 • ٣-٥ شناسايي اصول کارشناخت جزئيـاتي کـه بـراي classify Controls بکار ميروند
 • ٤-٥ که conceptual frameworks شناسايي اصول کاربا آگاهي براي  موجود است و توانا هستند براي فرمـول risk controlsبراي ارزيابي  کردن قيمت آناليز سودمند
 • ٥-٥ شناســايي اصــول انجــام maintain و perpetuate بــراي  risk  controls
 • فصل ششم
 • 6توانايي کار با Blueprint براي Security
 • ١-٦ شناسايي اصول کاربا management’s responsibilities و role در development و maintenance enforcement در خـــــصوص سياست information security و standards وguidelines
 • ٢-٦ شناسايي اصول کاربا سياسـتهاي کلـي سـازمان بـين  information security و requirements و اهداف و سياست هاي ويژه سازمان
 • ٣-٦ شناسايي اصول کار با blueprint يـک information security در خصوص major components
 • ٤-٦ شناســايي اصــول کاربــا policies و standards و عــادات اســتفاده ازآموزش و کاآموزي وبرنامه هاي آگاهي
 • ٥-٦ شناسايي اصول کـار بـا information security architecture مناسب
 • فصل هفتم
 • ٧ توانايي Planning براي Continuity
 • ١-٧ شناسايي اصـول کـار بـا contingency planning و  incident response planning و disaster recovery planning و  business continuity plans
 • ٢-٧ شناسايي اصول کار با المنت هاي business impact analysis و information که براي attack profile گردآوري ميشوند
 • ٣-٧ شناسايي اصول کار با اجزاء incident response plan
 • فصل هشتم
 • ٨ توانايي کار با تکنولوژي هاي Security
 • ١-٨ شناسايي اصول کار با انواع firewalls
 • ٢-٨ شناسايي اصول دستيابي به firewall implementation
 • ٣-٨ شناسايي اصول دستيابي به dial-up access وprotection
 • ٤-٨ شناسايي اصول کار با دو عامـل intrusion detection systems يعني Identify و describe
 • ٥-٨ شناســايي اصــول کــار بــا دو اســتراتژي  behind intrusion  detection systems
 • فصل نهم
 • ٩ توانايي کار با Physical Security
 • ١-٩ شناسايي اصول کار با نيازمندي هاي physical security
 • ٢-٩ شناسايي اصول شناسـايي تهديـد بـراي information security و unique کردن physical security
 • ٣-٩ شناسايي اصـول کـار بـا مـوارد کليـدي physical security بـراي انتخاب يک facility site
 • ٤-٩ شناسايي اصول کار با اجزاي  physical security monitoring
 • ٥-٩ شناسايي اصول کار با المنـت هـاي لازم access control در داخـل حوزه facilities management
 • ٦-٩ شناسايي اصـول کـار بـا criticality در خـصوص برنامـه هـاي fire  safetyبراي همه برنامه هاي  physical security
 • فصل دهم
 • ١٠ توانايي پياده سازي Security
 • ١-١٠ شناسـايي اصـول برنامـه ريـزي و طـرح security سـازمان بـا يــک  project plan
 • ٢-١٠ شناسايي اصول بررسي سازمان از نظـر security بـا اسـتفاده از آدرس دهي project plan
 • ٣-١٠ شناســايي اصــول تهيــه significant role و اهميــت  project manager در موفقيت information security project
 • ٤-١٠ شناسايي اصول گردآوري نيازمندي هـاي  professional project management براي complex projects
 • ٥-١٠ شناسايي اصول گردآوري استراتژي هاي تکنيکـي و مـدلها بـراي پيـاده سازي project plan
 • ٦-١٠ شناسايي اصول گردآوري مسائل غير تکنيکي که چهره سازمان را در هـر زمان تغيير ميدهند
 • فصل یازدهم
 • ١١ توانايي انجام Information Security Maintenance    ١/٥    16/5     15
 • ١-١١ شناسايي اصول شناخت نيازمندي ها براي ادامه حفظ maintenance براي برنامه information security
 • ٢-١١ شناسايي اصول کار با مدلهاي security management توصيه شده
 • ٣-١١ شناســايي اصــول کــار بــا مــدلهاي گونــاگون بــراي برنامــه کامــل  maintenance
 • ٤-١١ شناسايي اصول کار با فاکتورهـاي کليـدي بـراي monitoring بـراي محيط هاي external و internal
 • ٥-١١ شناسـايي اصـول انجـام planning  وrisk assessment در يـک  information security maintenance
 • ٦-١١ شناسـايي اصـول کـار vulnerability assessment  و آمـوزش  information security maintenance
 • ٧-١١ شناسايي اصول کـار آمـوزش build readiness و  and review procedures در داخــــــل      information     security  maintenance
 • فصل دوازدهم
 • ١٢ توانايي کار با  Security  و  Personnel
 • ١-١٢ شناسايي اصول بررسي مکان و زمان اجـراي عمليـات  information security در يک سازمان
 • ٢-١٢ شناسـايي اصـول يـافتن کارمنـداني کـه وابـستگي  و مـلاک عمليـاتي information security هستند
 • ٣-١٢ شناسايي اصول کار برروي استوار نامه حرفه اي  که در information security field ميتواند برقرار گردد
 • ٤-١٢ شناسايي اصول کار با مواردي که ميتواند سياست گذاري براي کارمنـدان را قانوني کند و تمرين براي پشتيباني information security
 • ٥-١٢ شناسايي اصول کار اقدامات حياطي لازم براي افراد غير کارمند
 • ٦-١٢ شناسايي اصول تنطيم مستندات  قانونمند کردن نيازها براي دسته بنـدي وظايف
 • ٧-١٢ شناســايي اصــول  تنطــيم مــستندات  نيازمنــدي هــاي ويــژه بــراي personnel data بسياتر محرمانه
مشاهده سرفصل های کامل
گواهینامه های رایگان
 • تاییدیه ی رایگان از آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پارس
ثبت نام کنید
افزودن به سبد
دوره های آموزشی مرتبط در زیر میتوانید دوره های آموزشی مرتبط با دوره بالا را مشاهده و پیمایش کنید
درباره ما

آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس با اخذ مجوز از سازمان فنی حرفه ای برگزار کننده دوره های آموزشی متنوع در حوزه رشته های مالی و بازرگانی ، فناوری اطلاعات و هنری می باشد و در پایان دوره به دانشپذیران عزیز تاییدیه حضور معتبر اعطا میگردد .

آیتم موردنظر به سبد شما اضافه شد.x