مشاوره رایگان
تلفن مشاوره
بدون تصویر
اطلاعات دوره آموزشی

برنامه نویس کامپیوتر

برنامه نویس کامپیوتر یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زير گروه شاخه فناوری اطلاعات در آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس می باشد. علاقه مندان  به دوره برنامه نویس کامپیوتر پس از ثبت نام در دوره و شرکت در کلاسهای حضوری و آزمون پایان دوره ، تاییدیه گواهینامه فنی حرفه ای را ، از آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس دريافت نمایيد.

با توجه به رشد روز افزون علم ، آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس با هدف بالا بردن سطح علمی و کمک به تحقق این امر دوره آموزشی را طراحی و در دسترس علاقمندان قرار داده است . در این خصوص و با توجه به اهمیت آموزشی ، برنامه نویس کامپیوتر به صورت عمومی برگزار می گردد.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ( اﻟﻤﭙﻴﺎد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي)ازﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻲ .از ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي اﻳﻦﺷﻐﻞ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻮاردي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮوژه ، ﻃﺮاﺣﻲ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ و ﻓﻠﻮﭼﺎرت ، ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ و ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﺎر ﺑﺎ دﺳﺘﻮرات ﺷﺮوط ، ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ و ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺷﻲ ،ﮔﺮاﻳﻲ Collection ﻛﺎر ﺑﺎ Generic ﻫﺎ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ،ﻫﺎ ،File , Serialize , Thread ﻛﺎر ﺑﺎ راه اﻧﺪازي ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ،RMI ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﺴ ،SQL ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اوﻟﻴﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و زﺑﺎن اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﺘﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎ ،JDBC اﻳﺠﺎد واﺳﻂ ﻛﺎرﺑﺮي ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ وﻳﻨﺪوز و ﻟﻴﻨﻮﻛﺲ و دﻳﮕﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ و Jasper Report ﮔﺰارﺷﮕﻴﺮي ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻳﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن را ﺑﺮد ﻧﺎم . اﻳﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ، ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ دارد ارﺗﺒﺎط

سرفصل ها
  • ﻃﺮاﺣﻲ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ
  • ﻛﺎر ﺑﺎ ﭘﺮوژه ﻣﺤﻴﻂ و ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر
  • ﺷﺮوط ﻛﺎر ﺑﺎ دﺳﺘﻮرات ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ وﮔﺮاﻳﻲ
  • ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺷﻲ
  • اﻳﺠﺎد واﺳﻂ ﻛﺎرﺑﺮي ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ وﻳﻨﺪوز و ﻟﻴﻨﻮﻛﺲ و دﻳﮕﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ
مشاهده سرفصل های کامل
گواهینامه های رایگان
  • تاییدیه ی رایگان از آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پارس
ثبت نام کنید
ثبت نام در (برنامه نویس کامپیوتر) قیمت: 250000 تومان افزودن به سبد
افزودن به سبد
دوره های آموزشی مرتبط در زیر میتوانید دوره های آموزشی مرتبط با دوره بالا را مشاهده و پیمایش کنید
درباره ما

آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس با اخذ مجوز از سازمان فنی حرفه ای برگزار کننده دوره های آموزشی متنوع در حوزه رشته های مالی و بازرگانی ، فناوری اطلاعات و هنری می باشد و در پایان دوره به دانشپذیران عزیز تاییدیه حضور معتبر اعطا میگردد .

آیتم موردنظر به سبد شما اضافه شد.x