مشاوره رایگان
تلفن مشاوره
آموزش مجازی مدرک مدرک معتبر آموزش الکترونیکی آموزش آنلاین آموزش اینترنتی
بدون تصویر
اطلاعات دوره آموزشی

برنامه نویس کامپیوتر

برنامه نویس کامپیوتر یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زير گروه شاخه فناوری اطلاعات در آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس می باشد. علاقه مندان  به دوره برنامه نویس کامپیوتر پس از ثبت نام در دوره و شرکت در کلاسهای حضوری و آزمون پایان دوره ، تاییدیه گواهینامه فنی حرفه ای را ، از آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس دريافت نمایيد.

با توجه به رشد روز افزون علم ، آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس با هدف بالا بردن سطح علمی و کمک به تحقق این امر دوره آموزشی را طراحی و در دسترس علاقمندان قرار داده است . در این خصوص و با توجه به اهمیت آموزشی ، برنامه نویس کامپیوتر به صورت عمومی برگزار می گردد.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ( اﻟﻤﭙﻴﺎد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي)ازﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻲ .از ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي اﻳﻦﺷﻐﻞ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻮاردي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮوژه ، ﻃﺮاﺣﻲ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ و ﻓﻠﻮﭼﺎرت ، ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ و ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﺎر ﺑﺎ دﺳﺘﻮرات ﺷﺮوط ، ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ و ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺷﻲ ،ﮔﺮاﻳﻲ Collection ﻛﺎر ﺑﺎ Generic ﻫﺎ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ،ﻫﺎ ،File , Serialize , Thread ﻛﺎر ﺑﺎ راه اﻧﺪازي ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ،RMI ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﺴ ،SQL ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اوﻟﻴﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و زﺑﺎن اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﺘﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎ ،JDBC اﻳﺠﺎد واﺳﻂ ﻛﺎرﺑﺮي ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ وﻳﻨﺪوز و ﻟﻴﻨﻮﻛﺲ و دﻳﮕﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ و Jasper Report ﮔﺰارﺷﮕﻴﺮي ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻳﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن را ﺑﺮد ﻧﺎم . اﻳﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ، ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ دارد ارﺗﺒﺎط

سرفصل ها
  • ﻃﺮاﺣﻲ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ
  • ﻛﺎر ﺑﺎ ﭘﺮوژه ﻣﺤﻴﻂ و ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر
  • ﺷﺮوط ﻛﺎر ﺑﺎ دﺳﺘﻮرات ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ وﮔﺮاﻳﻲ
  • ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺷﻲ
  • اﻳﺠﺎد واﺳﻂ ﻛﺎرﺑﺮي ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ وﻳﻨﺪوز و ﻟﻴﻨﻮﻛﺲ و دﻳﮕﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ
مشاهده سرفصل های کامل
گواهینامه های رایگان
  • تاییدیه ی رایگان از آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پارس
ثبت نام کنید
ثبت نام در (برنامه نویس کامپیوتر) قیمت: 180000 تومان افزودن به سبد
افزودن به سبد
دوره های آموزشی مرتبط در زیر میتوانید دوره های آموزشی مرتبط با دوره بالا را مشاهده و پیمایش کنید
درباره ما

آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس با اخذ مجوز از سازمان فنی حرفه ای برگزار کننده دوره های آموزشی متنوع در حوزه رشته های مالی و بازرگانی ، فناوری اطلاعات و هنری می باشد و در پایان دوره به دانشپذیران عزیز تاییدیه حضور معتبر اعطا میگردد .

آیتم موردنظر به سبد شما اضافه شد.x